Prokuratura wszczęła dochodzenie ws. byłego członka zarządu Awbud

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dochodzenie ws. możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z byłych członków zarządu Awbud.

Ma to związek ze sporządzeniem nierzetelnych sprawozdań finansowych spółki za lata obrotowe 2016 – 2017.

W marcu 2019 r. Awbud poinformował o efektach przeglądu i weryfikacji danych finansowych spółki za lata 2016-2017, w szczególności pod kątem ich rzetelności i prawidłowości przy uwzględnieniu właściwych standardów rachunkowych.

Z treści przeglądu wynika, że w ramach przeprowadzonych analiz stwierdzono szereg nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych spółki w 2016 r.

Ustalono, że księgi rachunkowe nie były prowadzone bezbłędnie, gdyż zarząd spółki nie wprowadził do ksiąg rachunkowych błędów stwierdzonych w ich prowadzeniu, zidentyfikowanych przez niezależnego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Księgi nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego, z uwagi na przyjęcie zaniżonych prognoz kosztów realizacji usług przy oszacowaniu przypadających na rok 2016 wyników finansowych niezakończonych kontraktów budowlanych i brak ujęcia w księgach rachunkowych kosztów usług prawnych świadczonych na rzecz spółki w 2016 roku.

Czytaj więcej:

Romania to receive increased EU funding for SMEs, health, social projects

Embargo miało też, jeśli można tak powiedzieć, również pozytywny aspekt

Babisz ma poważny problem. Afera nabiera rozpędu

W księgach ujęto jako należności i pozostałe przychody operacyjne not obciążeniowych z tytułu naliczonych kontrahentom kar umownych, które nie zostały w pełni objęte odpisami aktualizującymi.

Stwierdzono brak ujęcia w księgach rachunkowych istotnej rezerwy na koszty kar umownych przysługujących inwestorowi z uwagi na opóźnienie w zakończeniu realizacji prac budowlanych.

Zauważono również brak ujęcia w księgach rachunkowych kompletnych odpisów aktualizujących należności przeterminowane i sporne oraz wykazywanie jako wartości niematerialne wydatków na prawa do projektu wynalazczego, które mogły nie spełniać definicji aktywa.