Onico bardzo zadowolone z wyników finansowych

W czwartym kwartale 2018 r., działając w trudnych warunkach makroekonomicznych, grupa Onico wypracowała blisko 1 mln zł zysku netto, o blisko 9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Z kolei w całym 2018 r. niewiele zabrakło do pobicia historycznego rekordu przychodów ze sprzedaży, osiągniętego w 2016 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Onico osiągnęły w czwartym kwartale 2018 r. 754,9 mln zł i były nieznacznie niższe niż rok wcześniej (spadek o ponad 5 proc.).

Mniejsze przychody były wynikiem spadków cen ropy naftowej i produktów ropopochodnych na rynkach światowych w ostatnim kwartale roku. Mimo to spółce udało się poprawić wynik finansowy, zwiększając zysk netto do prawie 1 mln zł, o niemal 9 proc. w porównaniu do czwartego kwartału 2017 r.

W całym 2018 roku grupa kapitałowa Onico osiągnęła przychody na poziomie 3,05 mld zł, o 11 proc. wyższe niż rok wcześniej oraz o zaledwie 3 proc. niższe niż w rekordowym dotychczas 2016 roku, kiedy wyniosły one 3,15 mld zł. Pod względem sprzedaży rok 2018 okazał się zatem drugim najlepszym rokiem w historii spółki.

Mimo trudnej sytuacji na bardzo konkurencyjnym rynku i funkcjonowania pod silną presją cenową ze strony największych podmiotów, grupa Onico wypracowała w całym 2018 roku tylko nieznacznie niższy niż rok wcześniej zysk z działalności operacyjnej na poziomie 23,55 mln zł (24,47 mln zł rok wcześniej).

Read more:

Litwa może odkupić pływający terminal LNG

Niemcy zamierzają importować z USA skroplony gaz ziemny

Fintel Energija to build Europe's largest onshore wind farm in Serbia

Wynik EBITDA grupy wyniósł 25,9 mln zł, a na poziomie netto zysk narastająco za cztery kwartały 2018 r. wyniósł ponad 7 mln zł.

W ocenie zarządu spółki głównym celem stawianym przed grupą kapitałową na kolejne okresy jest poprawa marż w poszczególnych segmentach sprzedaży. Najważniejsze z nich to sprzedaż LPG i paliw, głównie oleju napędowego.

W segmencie hurtowej sprzedaży LPG czwarty kwartał 2018 roku minął pod znakiem dużej aktywności Onico w obszarze związanym z terminalami przeładunkowymi.

Na początku grudnia ubiegłego roku decyzją administracyjną Prezesa URE spółka zależna Onico Gas uzyskała rozszerzoną koncesję na wytwarzanie, obrót, magazynowanie oraz przeładunek gazu płynnego (LPG) z wykorzystaniem infrastruktury Terminalu Kolejowego w miejscowości Planta koło Narewki (województwo podlaskie).