Podatkowe grupy kapitałowe wykorzystywane są do agresywnej optymalizacji w CIT

Podatkowe grupy kapitałowe wykorzystywane są do agresywnej optymalizacji w CIT; przeanalizowane transakcje obejmowały majątek o wartości wielu miliardów złotych w skali kraju - informuje Ministerstwo Finansów w kolejnym ostrzeżeniu przed agresywną optymalizacją podatkową.

"W powtarzających się schematach działania spółki dokonywały zbycia kluczowych składników majątku (np. zabudowanych nieruchomości komercyjnych), bezpośrednio po czym cały dochód ze sprzedaży przekazywały jako darowiznę do spółki powiązanej" - wyjaśnia mechanizm agresywnej optymalizacji podatkowej resort finansów.

Zauważono, że transakcji towarzyszą w takich przypadkach dodatkowe operacje polegające na wymianie udziałów, utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (PGK) i zbyciu udziałów otrzymanych z tej wymiany skutkujące rozwiązaniem nowoutworzonej PGK.

"W rezultacie tych operacji, dokonanych w krótkich odstępach czasu, dochody zrealizowane na sprzedaży wskazanego majątku nie zostały opodatkowane CIT. Przeanalizowane przez Ministerstwo Finansów transakcje, zrealizowane z wykorzystaniem tej optymalizacji, obejmowały majątek o wartości wielu miliardów złotych w skali kraju" - wskazano w ostrzeżeniu.

Według Ministerstwa opisane transakcje mogą podlegać ocenie z punktu widzenia przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Sekwencja operacji przeprowadzonych w krótkim okresie czasu (np. kilku miesięcy) oraz ich okoliczności mogą bowiem wskazywać, że były one dokonane przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej, a sposób działania uczestniczących w niej podmiotów był sztuczny.

Czytaj więcej:

Wojsko kupi samoloty, śmigłowce i okręty podwodne

Szydło: Nord Stream 2 to projekt niebezpieczny dla Europy

Zaznaczono, że w każdym indywidualnym przypadku analiza będzie należała do organów kontrolnych, a jeśli okaże się, że transakcje były dokonywane w sposób sztuczny, przedsiębiorcę można pozbawić nienależnie uzyskanej korzyści podatkowej.

Dodano, że klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania może mieć też zastosowanie w odniesieniu do wypłat dokonywanych na rzecz zagranicznego udziałowca po zakończeniu optymalizacji. Pozwala ona na wyłączenie zwolnienia podatkowego dla wypłat przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, które następowały jako skutek operacji dokonywanych bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

"Dodatkowo należy wskazać, że wypłaty te miały swoje źródło w sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce. Na gruncie postanowień dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przepisów prawa krajowego zyski ze zbycia majątku nieruchomego powinny być opodatkowane w Polsce. W przypadku zakwestionowania skutków podatkowych czynności dokonanych pomiędzy spółkami (...) mogą zachodzić podstawy do uznania, że wypłaty dokonane na rzecz zagranicznego Udziałowca były zyskami z przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce, podlegające tu opodatkowaniu" - wskazało MF.